Hammered Satin Maxi Skirt

$ 60.00

Hammered Satin Maxi Skirt

$ 60.00
$ 60.00
A great hammered satin maxi skirt with a sexy split hem detail